ende

Og鏊ne Warunki Sprzeda篡Ogólne warunki sprzeda篡  (pobie plik doc)

 

Warunki Sprzeda篡 i Gwarancji

 

§ 1. Definicje

 

1. Warunki - niniejsze Warunki Sprzeda篡 i Gwarancji wramach wspó逍racy.

2. Dostawca - CELLCO Communications Sp. z o.o. w Kobylance, adres jak w KRS, NIP 852-18-26-706, KRS 213509.

3. Odbiorca - przedsi瑿iorca zawieraj帷y Umow.

4. Towar - produkty Dostawcy, rzeczy oznaczone co do gatunku, okre郵one co do rodzaju i ceny w aktualnej ofercie Dostawcy.

5. Adres elektroniczny - adres poczty elektronicznej adresu Klienta lub Dostawcy

6. Osoby upowa積ione - osoby uprawnione do dokonywania czynno軼i zwi您anych z wykonaniem Umowy, wskazane na pi鄉ie lub w wiadomo軼iach mailowych wys豉nych z Adresu elektronicznego. Za o鈍iadczenie woli z這穎ne przez Osob upowa積ion uwa瘸ne b璠zie ka盥e o鈍iadczenie zawarte w wiadomo軼iach wys豉nych z Adresu elektronicznego.

 

§ 2. Warunki wspó逍racy

 

1. Niniejsze uszczegó豉wiane warunki wspó逍racy pisemnie lub elektronicznie. Potwierdzeniem skorzystania z niniejszych Warunków jest adnotacja na fakturze Dostawcy odsy豉j帷a do Warunków.

2. Dostawca w ramach wspó逍racy zobowi您uje si do sprzeda篡 Towarów oraz do ich dostarczenia w umówionych terminach i miejscach, a Odbiorca zobowi您uje si do ich odebrania i zap豉cenia ceny, z zastrze瞠niem § 3 ust. 3 Warunków.

3. Wspó逍raca nie zawiera zastrze瞠 z art. 608 k.c.

4. Dostawca ponosi odpowiedzialno嗆 za niewykonanie Umowy na zasadach ogólnych. Odpowiedzialno嗆 Dostawcy, w tym za nienale篡te wykonanie Umowy oraz za wady w zakresie r瘯ojmi i gwarancji, ograniczona jest do obowi您ku naprawy lub wymiany rzeczy na wolne od wad, Dostawca nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody, straty lub utracone korzy軼i Odbiorcy i osób trzecich, a tak瞠 ponad warto嗆 przedmiotu opó幡ionej dostawy.

 

§ 3. Zasady realizacji zamówie

 

1. Ustalenia w zakresie zlece poszczególnych partii dostawy Towarów b璠 realizowane poprzez wymian korespondencji

elektronicznej pomi璠zy Osobami upowa積ionymi z Adresów elektronicznych Odbiorcy, a Osobami upowa積ionymi z Adresów elektronicznych Dostawcy.

2. W celu ustalenia zakresu i miejsca dostawy Odbiorca prze郵e Dostawcy zlecenie dostawy zawieraj帷e:

a. wykaz Towarów zgodnie z nomenklatur Dostawcy,

b. termin dostawy, nie krótszy ni 45 dni,

c. miejsce dostawy, ze wskazaniem dok豉dnego adresu oraz opisu lokalizacji szczególnych,

d. dane osoby lub osób upowa積ionych do odbioru ze

wskazaniem co najmniej: Imienia i Nazwiska lub firmy, numeru PESEL lub NIP, numeru telefonu.

3. Zlecenie mo瞠 zawiera numer oferty Dostawcy zawieraj帷ej ceny katalogowe z rabatami, je郵i taka oferta

zosta豉 Odbiorcy z這穎na i tylko w terminie wa積o軼i oferty. Je郵i zlecenie zawiera numer wa積ej oferty, wówczas Dostawc wi捫 wobec Odbiorcy ceny z uwzgl璠nieniem rabatów.

4. Dostawca zobowi您any jest potwierdzi przyj璚ie zlecenia w terminie 5 dni roboczych. Dostawca mo瞠 odmówi przyj璚ia zlecenia, je郵i Odbiorca pozostaje w zw這ce z zap豉t wynagrodzenia umownego.

5. W potwierdzeniu przyj璚ia zlecenia dostawy Dostawca powinien wskaza warto嗆 pieni篹n zlecenia, ustalon na podstawie aktualnego cennika Dostawcy lub wcze郾iejszej oferty.

6. Dostaw organizuje Dostawca zgodnie ze zleceniem. Odbiorca zobowi您uje si zwróci Dostawcy udokumentowane koszty dostawy, na podstawie faktur VAT lub not ksi璕owych.

7. Oferta mo瞠 zawiera zamienniki. Odbiorca sk豉daj帷y zamówienie akceptuje Towar wraz z jego specyfikacj rozumian jako dokument. W przypadku, w którym Odbiorca z這篡 zamówienie poczytuje si to jako znajomo嗆, oraz akceptacj specyfikacji zamawianego produktu, co oznacza, 瞠 Odbiorca nie mo瞠 mie 瘸dnych roszcze wzgl璠em Dostawcy z tego tytu逝.

8. Z這瞠nie przez Odbiorc zamówienia na Towar nie jest równoznaczne z przyj璚iem tego zamówienia przez Dostawc. Oferta przedstawiona przez Dostawc nie musi odzwierciedla stanu magazynowego Dostawcy. Dostawca potwierdzi w terminie wskazanym w ust. 4 powy瞠j dost瘼no嗆 Towaru, co b璠zie poczytywane jako akceptacja zamówienia z這穎nego przez Odbiorc oraz zawarcie wi捫帷ej strony umowy. W przypadku braku akceptacji zamówienia z這穎nego przed Odbiorc, Odbiorcy nie przys逝guj jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Dostawcy zwi您ane z przes豉nym zamówieniem.

9. Po akceptacji przez Dostawc zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powy瞠j nie istnieje mo磧iwo嗆 rezygnacji z tego zamówienia przez Odbiorc

 

 

§ 4. Odbiór Towarów

 

1. Odbiór Towarów zgodnie ze zleceniami poszczególnych partii dostawy Towarów nast瘼uje przez Osoby upowa積ione ze strony Odbiorcy, w szczególno軼i wskazane w zleceniu.

2. Wraz z Towarami Dostawca przekazuje Odbiorcy dokument WZ, ewentualnie tak瞠 faktur VAT, które Odbiorca zobowi您any jest podpisa bez zastrze瞠, a w razie nieprawid這wo軼i w dostarczonych Towarach - z zastrze瞠niami. Zastrze瞠nia lub informacja o wadach mo瞠 by utrwalona tak瞠 w odr瑿nym protokole, sporz康zonym w dniu odbioru Towarów i dor璚zonym

Dostawcy najpó幡iej w terminie 7 dni od dnia odbioru. Odbiorca zobowi您any jest sprawdzi w dniu odbioru w szczególno軼i ilo嗆, wymiary, kszta速, protoko造 pomiarowe.

3. Faktura VAT lub dokument WZ powinny zawiera imienn list i ilo嗆 Towarów b璠帷ych przedmiotem dostawy.

4. Odebrany Towar nie podlega zwrotowi.

5. Je瞠li w uzgodnionym terminie odbiór Towarów nie nast徙i z przyczyn nie le膨cych po stronie Dostawcy, w szczególno軼i z powodu mylnego wskazania adresowego lub braku na miejscu dostawy Osoby upowa積ionej, Odbiorca zobowi您any jest zwróci Dostawcy poniesione z tego powodu koszty.

6. Odbiorca w terminie 3 dni od dnia odbioru towaru przeka瞠 wszelkie ewentualne zastrze瞠nia dotycz帷e jako軼i czy ilo軼i zakupionego Towaru pod rygorem utraty roszcze z tego tytu逝.

 

§ 5. Warunki p豉tno軼i

 

1. Odbiorca zobowi您uje si do zap豉ty za Towary zgodnie z tre軼i faktur VAT Dostawcy, wystawionych po dokonaniu dostawy Towarów.

2. Dokumenty b璠 przesy豉ne w formie elektronicznej, bez podpisów elektronicznych zaopatrzonych w kwalifikowane certyfikaty. Odbiorca akceptuje w my郵 art. 106n ustawy o VAT przekazywanie faktur VAT Dostawcy w formie elektronicznej na znany Dostawcy adres elektroniczny Odbiorcy.

3. Termin p豉tno軼i b璠zie wynosi 14 dni od dnia odebrania przez Odbiorc Towarów. Za dzie odbioru poczytuje si

tak瞠 dzie, w którym Odbiorca móg odebra Towary, ale nie uczyni tego z powodu b喚dów w zamówieniu lub braku Osoby upowa積ionej w miejscu lub terminie dostawy.

 

4. Dostawca mo瞠 odmówi przyj璚ia lub realizacji zlece albo uwarunkowa ich przyj璚ie lub realizacj przedp豉t, w razie zw這ki Odbiorcy w zap豉cie jakiejkolwiek kwoty.

5. Strony wykluczaj p豉tno軼i gotówkowe. Osobom upowa積ionym Dostawcy nie wolno przyjmowa od Odbiorcy gotówki.

 

§ 6. Warunki gwarancji

 

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na w豉軼iwo軼i u篡tkowe Towarów i ich mechanik z zastrze瞠niem, 瞠 w

zwi您ku z brakiem wp造wu Dostawcy na miejsce monta簑 Towarów, w tym na oddzia造wanie warunków atmosferycznych i 鈔odowiskowych, w szczególno軼i oddzia造wanie na elementy metalowe, Dostawca nie ponosi odpowiedzialno軼i w szczególno軼i za wady i szkody powsta貫 w wyniku lub w zwi您ku z tymi oddzia造waniami.

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesi帷e i liczony jest od dnia odbioru Towaru.

3. W razie wykrycia wad obj皻ych gwarancj, których nie mo積a by這 wykry podczas odbioru Towaru, Odbiorca zobowi您any jest do zawiadomienia o nich Dostawc niezw這cznie, nie pó幡iej ni w terminie 7 dni od wykrycia, pod rygorem utraty uprawnie z gwarancji.

4. Dostawca zobowi您any jest do usuni璚ia wad obj皻ych gwarancj, a je郵i usun望 si nie dadz i jest to uzasadnione

technologicznie i ekonomicznie, do wymiany wadliwych Towarów na nowe, w terminie 30 dni od zg這szenia wad. Odbiorca zobowi您any jest dostarczy wadliwe Towary Dostawcy. Dostawca nie ma obowi您ku usuwania wad Towarów w miejscach ich instalacji.

5. Dostawca nie ponosi 瘸dnych dodatkowych kosztów zwi您anych ze zdarzeniami, w szczególno軼i kosztów demonta簑 towaru obj皻ego wad.

 

§ 7. Postanowienia ko鎍owe

 

1. Wspó逍raca Dostawcy i Odbiorcy, a tak瞠 informacje uzyskane w zwi您ku ze wspó逍rac maj charakter poufny i stanowi tajemnic przedsi瑿iorstw Dostawcy i Odbiorcy.

 

2. Wszelkie spory Dostawca i Odbiorca poddaj pod rozstrzygni璚ie s康owi w豉軼iwemu dla siedziby Dostawcy.

 

Kobylanka, 01.08.2022

Katalog produkt闚

Osprz皻 liniowy (kable, mufy)
Osprz皻 stacyjny
Splittery, CWDM, DWDM
Us逝gi (pomiary, szkolenia)
Active 1G/10G/40G


Nowo軼i

LeaderBOX

 

 

 

 

 

 

Wókno rozbiegowe do bada reflektometrycznych.


wi璚ej >>
Og鏊ne warunki sprzeda篡