ende

Og鏊ne Warunki Sprzeda篡 §
ODPOWIEDZIALNO汎

 

 1. CELLCO nie ponosi odpowiedzialno軼i zwi您anej z nieterminowym wydaniem towaru, je瞠li:
  1. opó幡ienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru CELLCO przez przewo幡ika lub spedytora,
  2. opó幡ienie wynika ze wstrzymania wydania towaru przez CELLCO,  w przypadku, gdy Kontrahent opó幡ia si z terminowym uregulowaniem nale積o軼i za któr彗olwiek z zaleg造ch faktur VAT wystawionych przez CELLCO.

 2. CELLCO ponosi odpowiedzialno嗆 wy陰cznie za bezpo鈔ednie dzia豉nia tj. umy郵ne niewykonanie lub nienale篡te wykonanie umowy przez CELLCO. W takich przypadkach Kontrahent mo瞠 膨da naprawienia szkody poniesionej w zwi您ku z takim dzia豉niem do wysoko軼i poniesionej straty (damnum emergens), jednak nie przekraczaj帷ej wysoko軼i ceny netto zamówionych towarów.

 3. CELLCO nie ponosi odpowiedzialno軼i za szkody zwi您ane z niewykonaniem lub nienale篡tym wykonaniem umowy, polegaj帷e na utracie przez Kontrahenta korzy軼i, które ten uzyska豉by, gdyby szkody nie wyrz康zono (lucrum cessans). W szczególno軼i CELLCO nie odpowiada za straty handlowe, utrat spodziewanych zysków, strat spowodowan przerwami w dzia豉niu lub zwi瘯szonymi kosztami dzia豉nia, b康 innymi szkodami po鈔ednimi

 4. CELLCO nie ponosi odpowiedzialno軼i za towar u篡ty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i w豉軼iwo軼iami technicznymi, w którym powsta造 szkody w wyniku b喚dów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zalece i instrukcji producenta,  jak i niespe軟ienia przez Kontrahenta okre郵onych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, wzgl璠nie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

 5. W przypadku korzystania przez CELLCO z us逝g spedytora lub przewo幡ika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kontrahenta, w chwili wydania towaru spedytorowi lub przewo幡ikowi, a CELLCO nie ponosi odpowiedzialno軼i z tytu逝 ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powsta造ch po chwili wydania towaru.

 6. CELLCO w przypadku, gdy w zwi您ku z wykonaniem umowy z Kontrahentem, z przyczyn niezale積ych od CELLCO dojdzie do powstania jego odpowiedzialno軼i wzgl璠em osób trzecich, w szczególno軼i na skutek naruszenia praw do dóbr niematerialnych, CELLCO przys逝giwa b璠zie  roszczenie o zwrot poniesionych z tego tytu逝 kosztów od Kontrahenta.

 

§
Wx列IWO汎 S.U

 

 1. Wszelkie spory mog帷e wyst徙i w zwi您ku z realizacj niniejszej umowy sprzeda篡 b璠 poddane pod rozstrzygni璚ia s康u powszechnego w豉軼iwego dla siedziby CELLCO. Wszelkie spory b璠 rozstrzygane na podstawie prawa polskiego.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy Sprzeda篡,  maj zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy  z dnia
  12 czerwca 2003 r. o terminach zap豉ty w transakcjach handlowych.

         Zarz康 Cellco, Maj 2010

 

Katalog produkt闚

Osprz皻 liniowy (kable, mufy)
Osprz皻 stacyjny
Splittery, CWDM, DWDM
Us逝gi (pomiary, szkolenia)
Active 1G/10G/40G


Nowo軼i

LeaderBOX

 

 

 

 

 

 

Wókno rozbiegowe do bada reflektometrycznych.


wi璚ej >>
Og鏊ne warunki sprzeda篡
realizacja SSI - projektowanie stron